report search
پارسی خوان

آیا آلرژی در پرندگان و طوطیها هم وجود دارد

آیا آلرژی در پرندگان و طوطیها هم وجود دارد آلرژی های فصلی زمانی رخ میدهد که پرنده نسبت به گرده افشانی گل ها و برخیاز درختان حساسیت نشان بدهد. نوع دیگری از حساسیت ...

آیا آلرژی در پرندگان و طوطیها هم وجود دارد

آلرژی های فصلی زمانی رخ میدهد که پرنده نسبت به گرده افشانی گل ها و برخیاز درختان حساسیت نشان بدهد. نوع دیگری از حساسیت که البة فصلی نیست،

مشاوره  آموزش درمان بیماری های پرندگان

مربوط به زمانی میشود که پرنده های متعلق به آمریکای مرکزی و جنوبی در مجاورتپرنده های متعلق به آسیا، استرالیا و… که گرد و غبار بیشتری از خود تولید می کنند قرارگیرند و بهترین کار اینست که پرنده هایی از نژاد های مختلف را در اتاق های جداگانه ای
نگهداری کنیم. آلرژی های غذایی نیز نوع دیگری از حساسیت ها هستند که البة به نظرمیرسد که باز هم از نوع فصلی هم باشند.


برچسب ها:

های

-

آلرژی

-

هم

-

پرندگان

-

فصلی

-

پرنده

-

که پرنده

-

آیا آلرژی

-

آلرژی در

-

در پرندگان

-

طوطیها هم

-

هم وجود دارد

-

مشاهده منبع